+420 704 384 480

(po-pá: 8-16 hod)

info@mikoma.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Fyzické osoby – podnikatele, 

Mgr. Milan Kohout
identifikační číslo: 073 62 781
fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Jihlavy,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.mikoma.cz

1.Reklamace

1.1.Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3.V případě, že zboží není dodáno v souladu s objednávkou, má zákazník právo na reklamaci. Reklamací se rozumí buď výměna zboží nebo jeho části, případně sleva z ceny zboží nebo vrácení zaplacené částky. Uvedená ustanovení neplatí, pokud zákazník sám vadu na dodaném zboží způsobil, případně vzniku závady nezabránil.

1.4.Zákazník je oprávněn odmítnout zjevně poškozenou zásilku, tj. zásilku v evidentně poškozeném obalu nebo nadměrně znečištěnou při dopravě. V takovém případě řeší zákazník reklamaci s dopravcem na místě, zákazník sepíše s dopravcem záznam o poškození zásilky, který poslouží jako základ pro následné reklamační řízení s prodávajícím. Je vhodné, aby kupující neprodleně informovat prodávajícího o skutečnosti, že k výše uvedené události došlo.

1.5.Pokud zákazník po převzetí zjevně nepoškozené zásilky zjistí nesoulad obsahu s objednávkou v množství a druhu dodaného zboží, případně zjistí zboží s prošlou dobou trvanlivosti nebo zboží poškozené, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího a oznámit uvedené vady dodávky. Reklamace podle tohoto odstavce uplatněné později než 3. den po dni dodání není prodávající povinen přijmout.

1.6.Minimální trvanlivost na veškeré zboží je 5 týdnů při uchovávání v chladu do 20˚C, suchu do 40% vlhkosti a tmě.

1.7.Reklamaci kvality zboží lze uplatnit v případě, že je obsah směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Zákazník uplatňuje reklamaci u prodávajícího po zjištění bez zbytečného prodlení. Reklamovat nelze zboží, kterému vypršela minimální doba trvanlivosti po dodání zboží zákazníkovi, dále nelze reklamovat zboží, které bylo u kupujícího zjevně nevhodně skladováno, a zboží jinak poškozené vnějšími vlivy zaviněnými kupujícím.

1.8.Zákazník uplatní svá práva vyplývající z reklamačního řádu u prodávajícího písemnou formou na emailové adrese prodávajícího. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

1.9.Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží u prodávajícího zakoupil například předložením prodejního dokladu.

1.10.Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

2. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

2.2.S odkazem na bod 2.1 není možné vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu.

0